Kākahu Māori

Not every Māori cloak is a korowai: Māori cloaks explained

“Kākahu Māori are a beautiful visual expression of Māori identity.”